แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  144 หน้า
ราคา/ชุด : 64 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-61-826-5

จุดเด่น/เนื้อหา
      จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
1. ตัวชี้วัด
    แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
2. จุดประกายความคิด
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่
3. แบบฝึกหัด
    •   เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    •   ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์
    •   มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
    •   มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ
4. ชิ้นงาน
    ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน
 เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
    ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 457
  • รหัสสินค้า: 8854515618265
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 62.00฿