แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.พิมพันธ์   เดชะคุปต์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  160 หน้า
ราคา/ชุด :  68 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-891-5 

จุดเด่น/เนื้อหา


             จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็มด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหนังสือแบบฝึกหัดที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)และผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชีวิตพืช การสืบพันธุ์ของพืช วัสดุรอบตัวเรา แสงและการมองเห็นและดินในท้องถิ่นของเรา

 

 

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 711
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-891-5 
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 68.00฿