แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.6

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.6
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 85 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-46-883-9

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้ประกอบการเรียนคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและระบบอวัยวะภายในของมนุษย์
อาหารและสารอาหาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสารในชีวิตประจำวัน ไฟฟ้า หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามการออกแบบย้อนกลับ Backward Design เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ พัฒนาวิธีการ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์และนำไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. สามารถใช้เป็นใบงาน สำหรับประเมินตัวชี้วัด มีแผนภาพคิดอย่างง่าย เน้นคำถามวิเคราะห์ กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เว็บไซด์แนะนำ ข้อควรระวังขณะปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาการอ่าน และการเขียน
แบบสอบอิงมาตรฐาน และตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนแต่ละกิจกรรม / แบบฝึกหัด
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.6

  • Views: 2584
  • รหัสสินค้า: 8854515468839
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 85.00฿