แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ    
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 200 หน้า    
ราคา : 90 บาท    
รหัสสินค้า : 885-4515-69-845-8    

จุดเด่น/เนื้อหา
            จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็มด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหนังสือแบบฝึกหัด
ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
และผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง ร่างกายของเรา การแยกสารผสม ไฟฟ้า ปรากฏการณ์โลก เทคโนโลยีอวกาศ หินในท้องถิ่นและลม
ภัยธรรมชาติ และปรากฏการณ์เรือนกระจก
 

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  • Views: 523
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-845-8
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 90.00฿