แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 160 หน้า    
ราคา : 72 บาท    
รหัสสินค้า : 885-4515-69-848-9    

จุดเด่น/เนื้อหา
            จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีองค์ประกอบสำาคัญ ดังนี้
1. ตัวชี้วัด
    ๏ แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
2. จุดประกายความคิด
    ๏ เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่
3. แบบฝึกหัด
    ๏ เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ๏ ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์
    ๏ มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
    ๏ มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ
4. ชิ้นงาน
    ๏ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงานลงในแฟ้มสะสมผลงาน 
        เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
    ๏ นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้
6. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
    ๏ ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด
    ๏ เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
    ๏ ใช้บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย
 

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 52
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-848-9
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 72.00฿