ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.3

รายละเอียด                            
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.3                            
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                            
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)จำกัด                            
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)                             
จำนวนหน้า : 128 หน้า                            
ราคา : 66 บาท                            
รหัสสินค้า : 885-4515-69-871-7                            
                                
จุดเด่น/เนื้อหา                                
       
จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
      •  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน    
ทั้งทักษะการคิด การสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต    
      •  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้คำถามผ่านกระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน
และการคิดขั้นสูง ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps
ที่กระตุ้นการทำงานของสมองตามหลัก Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน
      •  การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) หรือแผนภาพความคิด เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
และจัดระบบความคิดที่หลากหลายรูปแบบ
      •  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

 

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.3

  • Views: 311
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-871-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 66.00฿