ชุดกิจกรรมฯ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  :  328 หน้า
ราคา/ชุด : 125 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-61-843-2

จุดเด่น/เนื้อหา  

         จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

      ●  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้พัฒนาทักษะทุกด้าน
      ●  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ที่กระตุ้นการทำงานของสมอตามหลัก Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน
      ●  การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) หรือแผนภาพความคิด เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดระบบความคิดที่หลากหลายรูปแบบ
      ●  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทาง Backward Design  ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็น ความรู้ที่แท้จริง สามารถพัฒนาตนเองตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เต็มศักยภาพ

ชุดกิจกรรมฯ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 304
  • รหัสสินค้า: 8854515618432
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 125.00฿