ชุดกิจกรรมฯ  คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ  คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา/ชุด : 84 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-61-830-2 

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง                                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                
โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต                                
การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา                                
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์                                
2. เน้นการพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใช้การปฏิบัติและการใช้รูปภาพ เชื่อมโยงไปสู่การใช้สัญลักษณ์                                 
จากนั้นจึงพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการใช้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา                                
3. มีแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วยในเล่ม เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน                                
ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้แรกจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้าย                                
 

ชุดกิจกรรมฯ  คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 958
  • รหัสสินค้า: 8854515618302 
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 84.00฿