ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.6

    รายละเอียด
    ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.6
    ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
    สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
    ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
    จำนวนหน้า :  152 หน้า
    ราคา : 78 บาท
    รหัสสินค้า :  885-4515-69-872-4
    
จุดเด่น/เนื้อหา    
        จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้    
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้    
      •  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน    
ทั้งทักษะการคิด การสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต    
      •  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้คำถามผ่านกระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน    
และการคิดขั้นสูง ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps     
ที่กระตุ้นการทำงานของสมองตามหลัก Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน    
      •  การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) หรือแผนภาพความคิด เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล    
และจัดระบบความคิดที่หลากหลายรูปแบบ    
      •  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ    
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง    
 

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.6

  • Views: 538
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-872-4
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 78.00฿