ชุดกิจกรรมฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม B5 25.5 x 18.2 ซม.
จำนวนหน้า 304 หน้า
ราคา/ชุด 96 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-08-842-6

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. มีเนื้อหาครอบคลุมตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีเนื้อหาทันสมัย มีภาพประกอบน่าสนใจ และใช้สำนวนภาษาที่เหมาะกับวัยผู้เรียน
2. สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน มีความถูกต้องและทันสมัย
3. มีเว็บไซต์แนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพิ่มเติม
4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สอดแทรกกิจกรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีใบงาน
5. มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
6. มีแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
7. มีกิจกรรมบูรณาการที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
8. มีจุดประกายโครงงานพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
9. มีกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
10. มีข้อสอบ 50 ข้อท้ายเล่ม เพื่อใช้ประเมินผลผู้เรียน
11. มีตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

ชุดกิจกรรมฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3

  • Views: 2993
  • รหัสสินค้า: 8854515088426
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 96.00฿