ชุดกิจกรรมฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.3 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)     
จำนวนหน้า : 312 หน้า    
ราคา : 115 บาท    
รหัสสินค้า  : 885-4515-69-863-2    

จุดเด่น/เนื้อหา
            จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
ได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
      ●  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้พัฒนาทักษะทุกด้าน 
ทั้งทักษะการคิด การสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสร้างเจตคติค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต
      ●  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ที่กระตุ้นการทำงานของสมอง
ตามหลัก Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน
      ●  การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) หรือแผนภาพความคิด เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
และจัดระบบความคิดที่หลากหลายรูปแบบ
      ●  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทาง Backward Design  ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็น ความรู้ที่แท้จริง สามารถพัฒนาตนเองตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เต็มศักยภาพ

ชุดกิจกรรมฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 515
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-863-2
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 115.00฿