ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3

 รายละเอียด 
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า 176 หน้า
ราคา/ชุด 78 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-47-846-3

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาและกิจกรรมตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กิจกรรมทุกข้อประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด
3. กิจกรรมทุกข้อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
4. เนื้อหาที่ทันสมัย มีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4 สีสวยงาม
5. กิจกรรมในแต่ละหน่วยฝึกวิธีคิดต่าง ๆ
6. กิจกรรมในแต่ละหน่วยมีใบงานที่ประเมินตรงตามตัวชี้วัด และให้ผู้เรียนได้เก็บเป็นผลงานได้
7. กิจกรรมในแต่ละหน่วยสอดแทรกการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. กิจกรรมบูรณาการ ใช้เป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
9. จุดประกายโครงงาน เป็นแนวทางให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ทำโครงงานได้ด้วยตนเอง
10. ความรู้เพิ่มเติม เป็นความรู้ที่เพิ่มจากเนื้อหาที่เรียน เพิ่มความรู้นอกเหนือบทเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
11. เว็บไซต์แนะนำ เป็นเว็บไซต์ตัวอย่างให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ค้นหาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน
12. แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดมีท้ายหน่วยทุกหน่วยการเรียนรู้
13. ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ใช้ประเมินผลผ่านและไม่ผ่านในแต่ละหน่วย ประเมินตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
14. กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียน เป็นกิจกรรมที่ฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์สำคัญให้ผู้เรียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง

ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3

  • Views: 556
  • รหัสสินค้า: 8854515478463
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 78.00฿