ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 176 หน้า 
ราคา : 78 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-22-806-8

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาครบตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และครบสาระการเรียนรู้แกนกลางทุกหัวข้อ สามารถตรวจสอบได้จากสารบัญและในใบนำหน่วย
2. นำเสนอกระบวนการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการนำเสนอภาพซึ่งเป็นรูปธรรม ไปสู่สัญลักษณ์ซึ่งเป็นนามธรรม สอดคล้องกับหนังสือเรียนที่ผ่านประเมินคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและเกิดทักษะการคิดคำนวณได้จริง
3. มีตัวอย่างแสดงวิธีการคิดอย่างพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนและผู้เรียน ก่อนการทำแบบฝึก
4. แบบฝึกครอบคลุม ครบถ้วน มีการบูรณาการกับเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยเฉพาะในโจทย์ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
5. ท้ายหน่วย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 อย่าง ดังนี้
                5.1 แบบฝึกหัดท้ายหน่วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาในหน่วยนั้น ๆ
                5.2 แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ตรงตามตัวชี้วัดของหน่วยนั้น ๆ ครูสามารถนำผลการ     ทดสอบมาประเมินผู้เรียนในขั้นต้นเพื่อซ่อมเสริมให้ผู้เรียนได้ 
                5.3 ท้าทาย เป็นกิจกรรมเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เด็กเก่ง และสร้างความสนใจในคณิตศาสตร์ให้เด็กอ่อน และเป็นกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับแบบสอบถามของสมาคมคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับสูง
6. แบบฝึกแสดง icon การคิดทางคณิตศาสตร์ การบูรณาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างชัดเจน
7. ระบุ icon ใบงานและชิ้นงาน ซึ่งตรงตามตัวชี้วัด ครูสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานและร่องรอยการเรียนรู้ได้
8. มีแบบทดสอบ ในทุกๆ 3-4 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความรู้และทักษะตลอดปีการศึกษา

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

  • Views: 1153
  • รหัสสินค้า: 8854515228068
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 78.00฿