ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด     
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)     
จำนวนหน้า : 192 หน้า     
ราคา : 92 บาท    
รหัสสินค้า : 885-4515-69-850-2    

จุดเด่น/เนื้อหา
              จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต
การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์
 

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 286
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-850-2
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 92.00฿