New Science in Action Student' s Book  ป.2

    รายละเอียด                        
    ชื่อหนังสือ :  New Science in Action Student' s Book  ป.2                        
    ชื่อผู้แต่ง : Dr. Kevin Fortune and Mr. Adam Bodley                        
    สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด                                                                              
    ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)                                                                                                      
    จำนวนหน้า :  176 หน้า                                                                                          
    ราคา/ชุด : 195 บาท                                                                                                                     
    รหัสสินค้า :  885-4515-66-830-7                        
                            
 จุดเด่น/เนื้อหา                             
           หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ EP/MEP                  
โดยทุกหน่วยการเรียนรู้จะเน้นกิจกรรมและการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเด็กไทย                     
เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย                            
             •  นำเสนอเนื้อหาหน้าบทเรียนด้วยคำศัพท์ที่สำคัญ และแผนภาพ infographic อย่างง่าย เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ      
             •  ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                            
             •  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาสู่ความรู้ใหม่ คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ                     
สามารถสื่อความรู้ความเข้าใจที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีแบบฝึกหัดและกิจกรรมในแต่ละหน่วย                       
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์                         
และยังปลูกฝังคุณธรรมและสอดแทรกค่านิยมทางสังคม                            

New Science in Action Student' s Book  ป.2

  • Views: 701
  • รหัสสินค้า: 885-4515-66-830-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 195.00฿