PRIMARY SOCIAL STUDIES, RELIGION AND CULTURE GRADE 2, BOOK 2 (CIVICS, CULTURE AND LIVING IN SOCIETY)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : Primary Social Studies, Religion and Culture Grade 2, Book 2 
(Civics, culture and living in society)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ. กวี วรกวิน และคณะ
ชื่อผู้แปล : แผนกภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21X29 ซม.
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคา : 180 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2799-1


 

จุดเด่น/เนื้อหา 1. เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรฯ ได้ครบถ้วน
2. ทุกหน่วยการเรียนรู้ (Unit) มีการระบุไว้ที่หน้าแรกของหน่วยฯ อย่างชัดเจนว่า เนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยฯ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
(Grade-level Indicators) ข้อใด
3. มีผังสาระการเรียนรู้ (Diagram of learning contents) ที่หน้าแรกของหน่วยฯ ช่วยให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนมองเห็นโครงสร้างของเนื้อหาในหน่วยฯ ชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ง่าย ทบทวนบทเรียนเพื่อ 
เตรียมตัวสอบได้สะดวก สร้างความมั่นใจเมื่อจะสอบ O-NET และสอบข้อสอบอื่น ๆ
4. มีการสรุปสาระสำคัญ (Key Contents) ของบทเรียนในแต่ละหน่วยฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้เมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยฯ แล้ว สำหรับให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้ตรวจสอบการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน
5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activities) ที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือสำรวจ 
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในหลักสูตรฯกับชีวิตจริงกับโลกและชุมชนที่ผู้เรียน 
อาศัยอยู่ ทำให้สิ่งที่เรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียน 
6. มีคำถามช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน (Questions for the development of thinking 
process) พร้อมและมากพอ ให้ผู้สอนเลือกใช้กระตุ้นและฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักคิด 
7. มีหัวข้อความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Job) ช่วยเชื่อมโยงบทเรียนกับจิตสำนึกในการประกอบอาชีพที่สุจริต
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวันข้างหน้า 
8. มี Website แนะนำ (Recommended Website) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
9. คำศัพท์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน มีภาพประกอบ
ทั้งที่เป็น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพการ์ตูนที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมจากข้อความ และสื่อให้ 
ผู้เรียนเข้าใจเรื่องราวที่เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ 
เรื่องราวในหัวข้อนั้น ๆ 
10. ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน

PRIMARY SOCIAL STUDIES, RELIGION AND CULTURE GRADE 2, BOOK 2 (CIVICS, CULTURE AND LIVING IN SOCIETY)

  • Views: 242
  • รหัสสินค้า: 9786160527991
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 180.00฿