NEW EXPRESS ENGLISH 2 (ACTIVITY BOOK)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: New Express English 2 (Activity Book)
ชื่อผู้แต่ง: คณาจารย์ฝ่ายภาษาต่างประเทศ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม: 21 x 29 ซม. 
จำนวนหน้า: 200 หน้า
ราคา 98 บาท
รหัสสินค้า: 885-4515-08-811-2

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของหลักสูตรฯ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 4 ในการใช้ภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างครบถ้วน มีบทสรุปไวยากรณ์ทุกเรื่องให้    เข้าใจง่าย นำไปฝึกใช้ได้สะดวก เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ และการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการเป็น ASEAN citizen
3. มีข้อสอบท้ายหน่วยทุกหน่วย พร้อมเฉลยและ check list เรื่องการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนช่วยให้ผู้สอนและผู้ปกครองติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้สะดวก และช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ O-NET ในชั้น ป. 6
4. มีแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สอนใช้อย่างละเอียด ทุกขั้นตอน พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดทุกข้อ ในรูปแบบที่พิมพ์เป็นเล่มและในรูปแบบซีดีแผนสามารถปรับแก้ไขได้
5. สอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ภาพประกอบสวยงาม ดึงดูดความสนใจนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
7. สอนง่าย ได้ผลจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถตามกรอบมาตรการความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
8. บทเรียนมีเนื้อหาใกล้ตัวผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
9.มีแผนผังสาระการเรียนรู้ และมีการระบุชัดเจนว่าแต่ละ Unit มีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติตามตัวชี้วัดข้อใดบ้าง
กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งฝึกการคิดวิเคราะห์
10. มีซีดีเสียง พร้อมเพลงที่ให้เสียงโดยเจ้าของภาษาเป็นต้นแบบที่ถูกต้อง

NEW EXPRESS ENGLISH 2 (ACTIVITY BOOK)

  • Views: 1112
  • รหัสสินค้า: 8854515088112
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿