Think Big Plus Science Mathayomsuksa 1 Book 1

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: Think Big Plus Science Mathayomsuksa 1 Book 1
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 
ชื่อผู้แปล : ผศ.ดร. วัชโรบล ธีรคุปต์ 
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : size A 4 ( 21 × 29 ซม.)
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 215 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-418-46-9


 

1. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการแปลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. นำเสนอเนื้อหาด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยทุกหน่วยมีการระบุตัวชี้วัดและผังสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน
3. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีตัวอย่างตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม คำถามท้ายบท และกิจกรรมช่วยพัฒนากระบวนการคิดและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. ในเนื้อหามีไอคอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (Conservation Corner) การส่งเสริมให้ผู้เรียนคำนึงถึงความปลอดภัย (Safety First) การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน (Creative Science for ASEAN) 
5. มี website แนะนำ (Recommended website) เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม 
6. รูปเล่มสวยงาม พิมพ์ 4 สี สีสันสดใส

Think Big Plus Science Mathayomsuksa 1 Book 1

  • Views: 282
  • รหัสสินค้า: 8854515418469
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 215.00฿