Think Big Plus Mathematics Mathayomsuksa 3 Book 2

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: Think Big Plus Mathematics Mathayomsuksa 3 Book 2
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล, รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง
ชื่อผู้แปล : อังสนา ทรัพย์สิน และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : size A 4 ( 21 × 29 ซม.)
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 165 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-418-45-2


 

1. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทุกหน่วยการเรียนรู้มีการระบุตัวชี้วัดและผังสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน
2. นำเสนอเนื้อหาด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนและเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง นำเสนอด้วยรูปภาพที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อความหรือสัญลักษณ์ ท้ายเนื้อหามีการสรุปความคิดรวบยอดและนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติม ส่งผลให้ภาพรวมของเนื้อหามีความชัดเจน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย
3. ใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย มีภาพประกอบและตารางเพื่อประกอบคำอธิบาย โดยภาพประกอบสวยงาม มีความคมชัด สีสันสดใส
4. มีจำนวนแบบฝึกแต่ละหน่วยเหมาะสมต่อการสร้างเสริม และเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการนำเสนอตัวอย่างก่อนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกจริง มีคำถามท้ายหน่วยเป็นระยะๆ เพิ่มเติมจากแบบฝึกในหน่วย
5. ในเนื้อหามีไอคอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (Conservation Corner) การส่งเสริมให้ผู้เรียนคำนึงถึงความปลอดภัย (Safety First) การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เด็กควรต้องรู้ (Let’s know More) 
6. มี websiteแนะนำ (Recommended website) เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
7. รูปเล่มสวยงาม พิมพ์ 4 สี

Think Big Plus Mathematics Mathayomsuksa 3 Book 2

  • Views: 245
  • รหัสสินค้า: 8854515418452
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 165.00฿