ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข, ผศ.น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร, อาจารย์ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา/ชุด : 98 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-70-807-2

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช ธาตุและสารประกอบ สารและสมบัติของสาร พลังงานความร้อน และบรรยากาศ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
3. เนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry) ควบคู่กับการเสริมสร้างความมีจิตวิทยาศาสตร์ (scientific mind) พร้อมทั้งการพัฒนา ความเป็นผู้อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองอาเซียน พลโลก มีความเป็นนวัตกร สร้างผลงานผ่านการวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นเด็กไทย เยาวชนไทย 4.0

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 512
  • รหัสสินค้า: 885-4515-70-807-2
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿