ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.2 

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.2 
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จิตต์นิภา ศรีไสย์
สำนักพิมพ์ : บริษัทสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวน : 160 หน้า 
ราคา : 76 บาท 
รหัสสินค้า : 885-4515-44-806-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. กิจกรรมครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายจากหนังสือเรียนสำหรับทุกกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดฐานวรรณกรรม (Literature-Based Approach) ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ
ของภาษาไทยและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของวรรณคดีแต่ละเรื่อง
4. มีบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดครบถ้วน
5. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีกิจกรรมสรุปความรู้ตามแนวทาง Backward  Desing

ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.2 

  • Views: 440
  • รหัสสินค้า: 8854515448060
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 76.00฿