ชุดกิจกรรม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ  : ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.2
ชื่อผู้แต่ง  :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา  : 90 บาท
รหัสสินค้า  : 885-4515-20-826-8

จุดเด่น/เนื้อหา
              ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้                                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้                                
1. ตัวชี้วัด                                
    แสดงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางและกิจกรรมการเรียนรู้                                
2. สาระการเรียนรู้                                
    แสดงรายละเอียดของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง                                
3. สาระสำคัญ                                
    สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย                                
4. เนื้อหา                                
    ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความทันสมัย และมีภาพประกอบช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีความสวยงาม กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน                                
5. จุดประกายความคิด                                
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่                                
6. กิจกรรมการเรียนรู้                                
      ● เน้นการคิดขั้นพื้นฐานที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม                                
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                
      ● ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์                                
      ● มีกิจกรรมปฏิบัติให้นักเรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน                                
      ● มีใบงานให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและเก็บผลงานในแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้                                
      ● มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ                                
      ● มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลก (World Citizen) มุ่งเน้นให้เรียนรู้และฝึกคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์โลก                                
      ● มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนหลังการเรียนการสอนตามหลักการ Backward Design                                

ชุดกิจกรรม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.2

  • Views: 313
  • รหัสสินค้า: 8854515208268
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 90.00฿