ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา :  115  บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-70-810-2

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดที่มีลักษณะเฉพาะ คือให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะได้เรียนรู้เรื่อง ระบบในร่างกายของมนุษย์
การแยกสาร สารละลาย แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน และโลกและการเปลี่ยนแปลง
2. ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry) ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความมีจิตวิทยาศาสตร์ (scientific mind) พร้อมทั้งการพัฒนาความเป็นผู้อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองอาเซียน พลโลก 
มีความเป็นนวัตกรสร้างผลงานผ่านการวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นเด็กไทย เยาวชนไทย 4.0

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 409
  • รหัสสินค้า: 885-4515-70-810-2
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 115.00฿