ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  168 หน้า
ราคา :  80  บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-70-809-6

จุดเด่น/เนื้อหา  
          จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
ที่มีลักษณะเฉพาะคือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะได้เรียนรู้เรื่อง ระบบในร่างกายของมนุษย์ การแยกสาร สารละลาย แรงและการเคลื่อนที่ 
งานและพลังงาน และโลกและการเปลี่ยนแปลง
 

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 524
  • รหัสสินค้า: 885-4515-70-809-6
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 80.00฿