ชุดกิจกรรมฯ ภูมิศาสตร์ ม.3 (หลักสูตร 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ภูมิศาสตร์ ม.3 (หลักสูตร 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 160 หน้า     
ราคา : 80 บาท    
รหัสสินค้า : 885-4515-69-868-7    

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน 
ทั้งทักษะการคิด การสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง
ในการดำเนินชีวิต
3. การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) หรือแผนภาพความคิด เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
และจัดระบบความคิดที่หลากหลายรูปแบบ
4. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
5. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทาง Backward Design ทำให้ผู้เรียน
สร้างความรู้จากประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นความรู้ที่แท้จริง สามารถพัฒนาตนเอง
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เต็มศักยภาพ
 

ชุดกิจกรรมฯ ภูมิศาสตร์ ม.3 (หลักสูตร 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 625
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-868-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 80.00฿