กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.1
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  76 หน้า
ราคา/ชุด : 66 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4207-9

จุดเด่น/เนื้อหา
1. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม เพื่อการดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน
เสริมทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
4. เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ปลูกฝังความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5. เนื้อหาเกี่ยวกับการปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว 
เรียนดีเรียนอย่างไร การเข้าใจและยอมรับตนเอง กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ การประเมินผล
การเรียนรู้ การเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ
6. ลักษณะกิจกรรมเป็นแบบบันทึก แบบสำรวจ การตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ และมีใบงาน

กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.1

  • Views: 617
  • รหัสสินค้า: 9786160542079
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 66.00฿