คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ ม.1

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ ม.1

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 128 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3700-6

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้คู่กับหนังสือชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ ม.1

2. มีตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหน่วยการเรียนรู้

3. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความทันสมัย

4. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตามแนวทาง Backward Design

5. มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลกเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในฐานะเป็นประชากรของโลก

6. มีความรู้เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับเนื้อหา เพิ่มพูนความรู้รอบตัว

7. กิจกรรมเน้นการใช้แผนภาพความคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ฝึกการคิดเพื่อการหาคำตอบทำให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เป็นและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดให้ ทั้งแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิดและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของทุกหน่วยสามารถแสดงผลการประเมินเป็นร้อยละได้ โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบดังกล่าว รวมทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ทบทวนและเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบได้โดยสะดวก

9. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดช่วยให้ผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สะดวก

คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ ม.1

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 98
  • รหัสสินค้า: 9786160537006
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿