หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี  ม.1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี  ม.1 ฉบับ อญ.
                    (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อาจารย์ริปอง   กัลติวาณิชย์    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 232 หน้า    
ราคา : 105 บาท    
รหัสสินค้า : 978-616-05-4508-7    

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. จัดทำขึ้นตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยเนื้อหาที่จัดทำได้ออกแบบการนำเสนอเพื่อรองรับสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้ธรรมชาติของเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์จนถึงผลกระทบของเทคโนโลยี มีการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการออกแบบ 
(Design process) เพื่อให้เกิดทักษะของการวางแผน การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะ
ใช้ทักษะกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นได้ด้วยตนเอง 

 2. เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  เรียนรู้เท่าทัน และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการดำรงชีวิต แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา พัฒนาแอปพลิเคชัน โครงงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี  ม.1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 149
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4508-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 105.00฿