หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 216 หน้า    
ราคา : 98 บาท    
รหัสสินค้า : 978-616-05-4510-0    

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา ประกอบด้วยหน่วยของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืชธาตุและสารประกอบ 
สารและสมบัติของสาร พลังงานความร้อน และบรรยากาศ การนำเสนอเนื้อหา เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการใช้ศัพท์เฉพาะ
ตามราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ มีเกร็ดความรู้ที่เด็กควรรู้ มีเว็บไซต์แนะนำ อาชีพน่ารู้ จุดประกายโครงงาน 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สู่ความเข้าใจอาเซียนและสะเต็มสร้างสรรค์ มีบรรณานุกรมชัดเจน
2. กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้
เน้นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งปัญหา
การสร้างสมมุติฐาน การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล
การสรุป คำถามท้ายกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ มีข้อควรระมัดระวังขณะปฏิบัติกิจกรรม
3. ภาพ ตาราง แผนภูมิ มีคำอธิบายถูกต้องชัดเจน เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 1966
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4510-0
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿