หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อ.วัฒนา  นิธิศดิลก และอ.เจริญ ราคาแก้ว
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :   216  หน้า
ราคา/ชุด :  98   บาท
รหัสสินค้า :  978-616-05-4298-7

จุดเด่น/เนื้อหา

1. จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหา ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้มีทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การสร้างทางเรขาคณิตและการให้เหตุผล เส้นขนาน และสถิติ
2. เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย เนื้อหา ความคิดรวบยอด ตัวอย่าง เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัดที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
3. เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลการแก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 2669
  • รหัสสินค้า: 9786160542987
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿