หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อ.วัฒนา  นิธิศดิลก และอ.เจริญ ราคาแก้ว
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา/ชุด : 90  บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4299-4

จุดเด่น/เนื้อหา

1. จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ 
มีทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ จำนวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ พื้นที่ผิวและปริมาตร
ความเท่ากันทุกประการ และการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิต
2. เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย เนื้อหา ความคิดรวบยอด ตัวอย่าง เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัด 
ที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
3. เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล
การแก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ
เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 2073
  • รหัสสินค้า: 9786160542994
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 90.00฿