หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2  ฉบับ อญ.
                    (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อ.ลัทธพล  ด่านสกุล และ อ.วันวิสา  ด่านสกุล    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า :  208 หน้า    
ราคา :  96 บาท    
รหัสสินค้า : 978-616-05-4511-7    

จุดเด่น/เนื้อหา  
             จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ และทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นต้น 
หนังสือเรียนเล่มนี้ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้นำเสนอหัวข้อหลักด้วยแผนผังมโนทัศน์
เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาก่อนการศึกษารายละเอียด มีการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญ และการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
เพื่อทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในการศึกษาเนื้อหาส่วนนั้น ๆ มีการนำเสนอสาระสำคัญของเนื้อหาด้วยแผนภาพที่น่าสนใจ
และง่ายต่อการเรียนรู้ มีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเนื้อหา เนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างกิจกรรม
คำถามพัฒนากระบวนการคิด และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพื่อต่อยอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 1746
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4511-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 96.00฿