หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2  ฉบับ อญ.
                    (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อ.ประสพ  อ่อนดี และ อ.วิโรจน์ เลขานุภานนท์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 124 หน้า
ราคา :  60 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4512-4

จุดเด่น/เนื้อหา  
             ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีระเบียบแบบแผน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ว่ามีปัญหาในด้านใดบ้าง
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามหลักวิศวกรรม ทำให้เกิดพัฒนาการทางความคิดของผู้เรียนอย่างมีหลักการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นสิ่งสิ่งสำคัญหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ระบุปัญหาได้ตรงประเด็นหรือเข้าใกล้แก่นของปัญหา และนำความรู้ที่ได้รับจากหนังสือเรียนเล่มนี้ไปวิเคราะห์
หรือเปรียบเทียบผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ที่มี เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับ และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 1536
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4512-4
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 60.00฿