หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อ.วัฒนา  นิธิศดิลก และ อ.เจริญ ราคาแก้ว
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา :   98  บาท
รหัสสินค้า :  978-616-05-4454-7

จุดเด่น/เนื้อหา
             หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 นี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
เล่มนี้มีทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความน่าจะเป็น สถิติ ความคล้าย
อัตราส่วนตรีโกณมิติ และวงกลม และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย เนื้อหา ความคิดรวบยอด 
ตัวอย่าง เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัดที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 3786
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4454-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿