หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เสาวนีย์ ประทีปทอง และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวน : 160 หน้า 
ราคา : 78 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4470-7

จุดเด่น/เนื้อหา 
           ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพในการทำงานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ
และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน และยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning)
อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนเองรักหรือมีความถนัดได้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 203
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4470-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 78.00฿