ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา/ชุด : 78 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-09-894-4

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาและกิจกรรมตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. กิจกรรมในทุกหน่วยการเรียนรู้ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ทุกกิจกรรมเน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเน้นกิจกรรมที่ฝึกวิธีคิดต่าง ๆ สอดแทรกกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เนื้อหามีภาพประกอบสวยงาม พิมพ์ 4 สี มีการจัดรูปแบบอ่านง่าย มีสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นแผนภาพ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน
5. กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นผลงานได้
6. ความรู้เพิ่มเติม เป็นหัวข้อที่สอดแทรกความรู้เพิ่มจากเนื้อหาที่เรียน
7. จุดประกายโครงงาน เป็นหัวข้อแนวทางในการทำโครงงาน ให้ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานต่อได้
8. เว็บไซต์แนะนำ เป็นหัวข้อที่นำเสนอเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียนได้ทางอินเทอร์เน็ต
9. กิจกรรมการสรุปเป็นความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) เป็นกิจกรรมสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนและสามารถสรุปเป็นหลักการได้
10. แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัด เป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
11. มีกิจกรรมบูรณาการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี 50 ข้อ ทดสอบผู้เรียนเมื่อเรียนจบ
12. ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลผู้เรียนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ในการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย

ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

  • Views: 280
  • รหัสสินค้า: 8854515098944
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 78.00฿