ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1  

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1     
ชื่อผู้แต่ง  : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 208 หน้า    
ราคา : 96 บาท    
รหัสสินค้า : 885-4515-62-887-5    

จุดเด่น/เนื้อหา 
            จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
 1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดเล่มนี้ ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ที่กระตุ้นการทำงานของสมองตามหลัก
     Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน
 3. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ
     ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1  

  • Views: 273
  • รหัสสินค้า: 885-4515-62-887-5
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 96.00฿