ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข, ผศ.น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร, อาจารย์ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา/ชุด : 75 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-70-806-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา ประกอบด้วยหน่วยของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิจของพืชธาตุและสารประกอบ สารและสมบัติของสาร พลังงานความร้อน และบรรยายกาศ การนำเสนอเนื้อหา เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 
มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการใช้ศัพท์เฉพาะตามราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ มีเกร็ดความรู้ที่เด็กควรรู้ มีเว็บไซต์แนะนำ อาชีพน่ารู้ จุดแระกายโครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สู่ความเข้าใจอาเซียนและสะเต็มสร้างสรรค์ มีบรรณานุกรมชัดเจน
2. กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  สอดคล้องกับจุดประสงค์/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ เน้นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล การสรุป คำถามท้ายกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ มีข้อควรระมัดระวังขณะปฏิบัติกิจกรรม
3. ภาพ ตาราง แผนภูมิ มีคำอธิบายถูกต้องชัดเจน เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 294
  • รหัสสินค้า: 885-4515-70-806-5
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 75.00฿