ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุพิน   พิพิธกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร   ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคา/ชุด : 105 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-55-837-0
 

จุดเด่น/เนื้อหา

1.  จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.  การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาและความคิดรวบยอด โจทย์เสริมทักษะ
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบฝึกทบทวน ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบ
ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วยในเล่ม เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้
แรกจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้าย

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเน้นบทบาท
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 739
  • รหัสสินค้า: 8854515558370
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 105.00฿