ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ชื่อผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล และรศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  280 หน้า 
ราคา : 120 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-853-3

จุดเด่น/เนื้อหา
               เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาและความคิดรวบยอด โจทย์เสริมทักษะ
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบฝึกทบทวน ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบ
ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วยในเล่ม เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน
ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้แรกจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  • Views: 383
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-853-3
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 120.00฿