ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล และรศ.ดร. สิริพร ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  280 หน้า
ราคา : 98 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-21-805-2

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบ ชิ้นงาน รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน 
2. เนื้อหาครบตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และครบสาระการเรียนรู้แกนกลางทุกหัวข้อ สามารถตรวจสอบได้จากสารบัญและในใบนำหน่วย
3. นำเสนอกระบวนการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการนำเสนอภาพซึ่งเป็นรูปธรรม ไปสู่สัญลักษณ์ซึ่งเป็นนามธรรม สอดคล้องกับหนังสือเรียนที่ผ่านการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและเกิดทักษะการคิดคำนวณได้จริง
4. มีตัวอย่างแสดงวิธีการคิดอย่างพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนและผู้เรียน ก่อนการทำแบบฝึก
5. แบบฝึกครอบคลุม ครบถ้วน มีการบูรณาการกับเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยเฉพาะในโจทย์ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
6. ท้ายหน่วยมีส่วนประกอบ 2 อย่าง ดังนี้
            1. แบบฝึกหัดท้ายหน่วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาในหน่วยนั้น ๆ
            2. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ตรงตามตัวชี้วัดของหน่วยนั้น ๆ ครูสามารถนำผลการทดสอบ
มาประเมินผู้เรียนในขั้นต้นเพื่อซ่อมเสริมให้ผู้เรียนได้ 
7.แบบฝึกแสดง icon การคิดทางคณิตศาสตร์ การบูรณาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างชัดเจน
8. ระบุ icon ใบงานและชิ้นงาน ซึ่งตรงตามตัวชี้วัด ครูสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานและร่องรอยการเรียนรู้ได้
9. มีแบบทดสอบ ในทุกๆ 3-4 หน่วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความรู้และทักษะตลอดปีการศึกษา

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

  • Views: 2463
  • รหัสสินค้า: 8854515218052
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿