ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
ชื่อผู้แต่ง :  : รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา : 95 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-21-808-3

จุดเด่น/เนื้อหา
1. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และดวงดาวและอวกาศ
3. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design สามารถนำไปใช้เป็นใบงานและประเมินตัวชี้วัดได้ เป็นกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการระหว่างการปฏิบัติกับความรู้ เน้นการนำความรู้วิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. มีคำถามคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ คิดจำแนก ฝึกความคิดเชิงระบบ โดยใช้แผนภาพความคิด กิจกรรม/คำถาม ส่งเสริมความเป็นพลโลกและวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ สู่ความเข้าใจอาเซียนโครงงานพัฒนาความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ลดโลกร้อน ข้อควรระมัดระวังขณะปฏิบัติกิจกรรม เกร็ดความรู้เพิ่มเติมที่เด็กควรต้องรู้ มีแนวคิดสำคัญ และแบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประจำแต่ละหน่วยการเรียนรู้
5. มีแบบทดสอบสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.3 (สาระการเรียนรู้ตลอดปี) อภิธานคำศัพท์ ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมโครงงานและตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

  • Views: 2295
  • รหัสสินค้า: 8854515218083
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 95.00฿