ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ชื่อผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล และรศ.ดร.สิริพร  ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 280 หน้า 
ราคา/ชุด : 108 บาท 
รหัสสินค้า : 885-4515-61-833-3

จุดเด่น/เนื้อหา
1.  จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.  การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาและความคิดรวบยอด
โจทย์เสริมทักษะ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบฝึกทบทวน ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วยในเล่ม เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้แรกจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้าย
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  • Views: 821
  • รหัสสินค้า: 8854515618333
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 108.00฿