ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ :บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 80 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-20-832-9

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กิจกรรมในทุกหน่วยการเรียนรู้ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. กิจกรรมทุกข้อเน้นการคิดวิเคราะห์ และเน้นกิจกรรมที่ฝึกวิธีคิดต่างๆ สอดแทรกกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เนื้อหา มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม เนื้อหาทันสมัย มีการจัดเนื้อหาเป็นแผนภาพเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สำนวนภาษาถูกต้องมีผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
5. กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นผลงานได้
6. มีจุดประกายความคิด เป็นคำถามฝึกกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เดิม
7. ความรู้เพิ่มเติม เป็นหัวข้อที่สอดแทรกความรู้เพิ่มจากเนื้อหาที่เรียน
8. จุดประกายโครงงาน เป็นหัวข้อแนวทางในการทำโครงงาน ให้ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานต่อได้
9. เว็บไซต์แนะนำเป็นหัวข้อที่นำเสนอเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ต
10. กิจกรรมการสรุปเป็นความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) เป็นกิจกรรมสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนและสามารถสรุปได้
11. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
12. มีกิจกรรมบูรณาการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี 50 ข้อ ทดสอบผู้เรียนเมื่อเรียนจบ
13. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย
14. มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลกฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลก

ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

  • Views: 271
  • รหัสสินค้า: 8854515208329
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 80.00฿