ชุดกิจกรรมฯ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ชื่อผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  ประกอบผล
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  128 หน้า
ราคา/ชุด :  65  บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-61-841-8


จุดเด่น/เนื้อหา  
            เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                    
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ ออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงรุก                                    
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ แนวคิดหลักของเทคโนโลยี                                    
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยี แนวคิดการออกแบบเทคโนโลยีสำหรับแก้ปัญหา โดยบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ                                     
นำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือเทคโนโลยีที่ออกแบบขึ้นได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย                                    
ซี่งความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอนาคต                                    
 

ชุดกิจกรรมฯ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  • Views: 412
  • รหัสสินค้า: 8854515618418
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 65.00฿