ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา/ชุด :  115  บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-61-839-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา ประกอบด้วยระบบในร่างกายของมนุษย์ การแยกสารละลาย แรงและการเคลื่อนที่งานและพลังงาน และโลกและการเปลี่ยนแปลง การนำเสนอเนื้อหา เป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการใช้ศัพท์เฉพาะตามราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ มีเกร็ดความรู้ที่เด็กควรรู้ มีเว็บไซต์แนะนำ อาชีพน่ารู้ จุดประกายโครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สู่ความเข้าใจอาเซียนและสะเต็มสร้างสรรค์ มีบรรณานุกรมชัดเจน
2. กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  สอดคล้องกับจุดประสงค์/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ เน้นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งปัญหา การสร้างสมมุติฐาน
การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล การสรุป คำถามท้ายกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้มีข้อควรระมัดระวังขณะปฏิบัติกิจกรรม
3. ภาพ ตาราง แผนภูมิ มีคำอธิบายถูกต้องชัดเจน เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 3152
  • รหัสสินค้า: 8854515618395
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 115.00฿