ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)                                                             
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  168  หน้า
ราคา/ชุด :  80  บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-61-838-8

จุดเด่น/เนื้อหา


          จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดที่มีลักษณะเฉพาะคือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะได้เรียนรู้เรื่อง ระบบในร่างกายของมนุษย์ การแยกสาร สารละลาย แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน และโลกและการเปลี่ยนแปลง

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 2526
  • รหัสสินค้า: 8854515618388
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 80.00฿