หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ  : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดวงฤทัย  ธำรงโชติ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  :  176 หน้า
ราคา  :   84 บาท
รหัสสินค้า  :  978-616-05-4479-0
 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพในการทำงานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสมํ่าเสมอในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนเองรักหรือมีความถนัดได้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 836
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4479-0
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 84.00฿