หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 (ฉบับ อญ.)   

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 (ฉบับ อญ.)   
ชื่อผู้แต่ง : รศ.จิตต์นิภา  ศรีไสย์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคา/ชุด : 58 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3043-4

จุดเด่น/เนื้อหา

1. จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาวรรณคดีที่กำหนดในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าในทางประเทืองปัญญา และมีเนื้อเรื่องชวนศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดวิเคราะห์ และการคิดมิติอื่น ๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดสังเคราะห์ การคิดประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเกิดความซาบซึ้งและตระหนักรู้คุณค่า
ของวรรณคดีไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อฝึกทักษะการอ่านและการคิดในลักษณะต่าง ๆ นอกจากนี้ วรรณคดีและวรรณกรรมแต่ละเรื่องยังมีประเด็นสำคัญ 
เพื่อให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดและอภิปรายในชั้นเรียน อันจะทำให้เกิดการขยายมุมมองในมิติต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นจุดประสงค์สำคัญประการหนึ่งในการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 (ฉบับ อญ.)   

  • Views: 1240
  • รหัสสินค้า: 9786160530434
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 58.00฿