หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.5 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.5 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.จิตต์นิภา  ศรีไสย์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคา/ชุด : 64 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3041-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสังเกตลักษณะภาษาไทย สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะด้านการคิดวิเคราะห์ และการคิดมิติอื่น ๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสังเคราะห์ การคิดประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจภาษา การตระหนักรู้คุณค่าของภาษาไทย ในฐานะที่เป็นเครื่องมือการสื่อสาร และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย
2. ตอนท้ายบทเรียนแต่ละเรื่อง มีการสรุปความรู้ที่กระชับ เข้าใจง่าย มีประเด็นสำคัญที่นักเรียนควรคิดพิจารณา รวมทั้งมีกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดและฝึกปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดความเข้าใจภาษาและมีความชำานาญในการใช้ทักษะทางภาษามากยิ่งขึ้น

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.5 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 984
  • รหัสสินค้า: 9786160530410
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 64.00฿