หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.5  ฉบับ อญ.
                    (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อ.ลัทธพล  ด่านสกุล และคณะ    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 80 หน้า    
ราคา : 42 บาท    
รหัสสินค้า : 978-616-05-4517-9    

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้
ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ในชีวิตจริง 
อีกทั้งรู้จักเก็บรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับประมวลผล การวิเคราะห์ทางสถิติ การทำข้อมูลให้เป็นภาพ 
การเลือกใช้แหล่งข้อมูลและการศึกษากรณีตัวอย่างอย่างสร้างสรรค์
2. เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยสอดแทรกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษาควบคู่กับเนื้อหา 
นอกจากนี้ยังแฝงความรู้และแนวทางในการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
อีกทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรมที่ผู้เรียนคิดค้นขึ้นได้ในอนาคต
เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและใช้นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 756
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4517-9
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿