หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5  ฉบับ อญ.
                     (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อ.ประสพ  อ่อนดี และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคา : 60 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4518-6
    
จุดเด่น/เนื้อหา  
            ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการทำโครงงาน
ซึ่งเป็นการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรมาพัฒนา
เป็นชิ้นงาน วิธีการ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้
ในการทำโครงงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งการกำหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต
ของปัญหา การออกแบบและวางแผนการทำโครงงาน การดำเนินงานและสรุปผล ตลอดจนการนำเสนอ
และเผยแพร่ผลงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาและกระตุ้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์


 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 835
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4518-6
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 60.00฿