หนังสือเรียน ENGLISH IN MIND 4

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: หนังสือเรียน English in Mind 4
ชื่อผู้แต่ง: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Richard Carter และ Peter Lewis-Jones
สำนักพิมพ์: Cambridge University Press และบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม: 21 x 29.5 ซม. 
จำนวนหน้า : 128 หน้า 
ราคา : 225 บาท 
รหัสสินค้า : 978-1-107-63026-0


 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. บทเรียนใน English in Mind มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านจิตใจของผู้เรียนที่อยู่ในวัยรุ่น บทอ่านและบทฟังในสื่อชุด English in Mind ใช้ภาษาแบบที่มีการใช้กันจริง ๆ ในการสื่อสาร ทั้งยังมีการนำบางส่วนของนิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์ เรื่องเล่า และเพลง มาใช้เป็นบทเรียน นักเรียนจึงนำสิ่งที่เรียนไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้
2. กิจกรรมการเรียนรู้ใน English in Mind มุ่งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เชิงบวก รวมทั้งคำนึงถึงความแตกต่างในวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน และ สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเอง
3. นอกจากคำศัพท์ และไวยากรณ์แล้ว กิจกรรมการเรียนรู้ใน English in Mind ยังเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภายใต้หัวข้อ Skills in Minds รวมทั้งเน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้พูดภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ Culture in Mind เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเอง 
4. ในส่วนของความรู้เรื่องไวยากรณ์สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย สื่อการเรียนรู้ ชุด English in Mind มีกิจกรรมฝึกไวยากรณ์เพิ่มเติมให้ หลังจากที่ผู้เรียนเรียนและฝึกหัวข้อไวยากรณ์ในบทเรียนไปแล้ว โดยมีแบบฝึกหัด 4 บทใน 1 หน้า ที่ออกแบบขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เรียนได้เร็วทำกิจกรรมเสร็จเร็ว กับผู้เรียนที่ต้องการการฝึกเพิ่มเติม
5.กิจกรรมการเรียนรู้ใน English in Mind เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์และการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษมากเป็นพิเศษ จึงเป็นการเตรียมตัวนักเรียนสำหรับการเรียนในโปรแกรม EP, MEP, การเรียนในโรงเรียน World Class กับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในโปรแกรม International ได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้สามารถอ่าน Textbook ในสาขาวิชาต่าง ๆ หรืออ่านบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, สังคมฯ และอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้เร็ว สรุปใจความสำคัญได้ทันทีที่อ่านจบ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ใน English in Mind มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง CEFR (Common European Framework of Reference for Language: Learning, Teaching, Assessment) ระดับ A1-C1 และเตรียมผู้เรียนสำหรับการสอบ Cambridge ESOL exams ตั้งแต่ KET ใน English in Mind 1, 2 ไปจนถึง Advanced (CAE) ใน English in Mind 
7. สื่อชุด English in Mind มีโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้สอนง่าย 
8. สื่อในชุด English in Mind ประกอบด้วยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ดีวีดีรอมเชิงโต้ตอบ (Interactive DVD-ROM) ซีดีเสียงสำหรับใช้ในชั้นเรียน (Class Audio CDs) และคู่มือครู
9. มี website ช่วยผ่อนแรงผู้เรียนและผู้สอนมากมาย เช่น www.cambridge.org/elt/aeim ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากบทเรียนแก่ผู้สอน ให้กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมและรายการคำศัพท์ ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ 

หนังสือเรียน ENGLISH IN MIND 4

  • Views: 1091
  • รหัสสินค้า: 9781107630260
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 225.00฿