หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4  ฉบับ อญ.
                    (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.พเยาว์  ยินดีสุข และผศ.น้ำผึ้ง  ศุภอุทุมพร    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 184 หน้า    
ราคา : 88 บาท    
รหัสสินค้า : 978-616-05-4514-8    

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะได้เรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุกรรมและ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3. มีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ 
การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
4. เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 544
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4514-8
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 88.00฿